Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene voorwaarden met betrekking tot het bestellen van European Appliances Netherlands producten via onze website.

 

1. Algemeen

 

1.1 European Appliances Netherlands B.V. (European Appliances Netherlands, “wij”, “ons”).

 

Vestigingsadres:

Princenhagelaan 11

4813 DA BREDA

Nederland

 

Indien u vragen, klachten of commentaren heeft in verband met deze voorwaarden of door ons geleverde producten of diensten dan kunt u een e-mail sturen naar contactcenter_nl@europeanappliances.com of u kunt bellen met onze Servicelijn 076 53 06 400.

Bereikbaarheid:

Van maandag tot en met vrijdag 08:00 uur tot 18:00 uur.

KvK-nummer: 20042061

BTW-nummer: NL 005932014B01

 

2. Definities

 

2.1 De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

a. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van European Appliances Netherlands;

b. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen European Appliances Netherlands en Consument ter verkrijging van een Product;

d. Product: het door European Appliances Netherlands aangeboden product.

 

3. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij European Appliances Netherlands, producten of diensten van welke aard ook aan Consument levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.

 

3.2 Onze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving en zijn zo opgesteld dat onze Consumenten in alle vertrouwen via onze websites, bij de monteur of medewerker callcenter kunnen aankopen. Wij raden u aan een afdruk te maken van deze algemene voorwaarden wanneer u een bestelling plaatst.

 

3.3 De toepasselijkheid van andere voorwaarden van Consument wijst European Appliances Netherlands uitdrukkelijk van de hand.

 

3.4 European Appliances Netherlands behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden voor zover wettelijk toegestaan te veranderen en/of te wijzigen. Doordat u deze website op dit moment bezoekt, accepteert u dat u op dit moment bent gebonden door de huidige Algemene Voorwaarden en dat u deze elke keer dat u een bestelling plaats checkt op veranderingen en aanpassingen. In de toekomst kunnen andere Algemene Voorwaarden gelden.

 

4. Bestellingen via de website

 

4.1 European Appliances Netherlands heeft alles in het werk gesteld om de inhoud van deze website met de grootste nauwkeurigheid samen te stellen. Zeker met het oog op een juiste prijsweergave en een correcte beschrijving van onze producten. Desalniettemin kan European Appliances Netherlands geen garantie bieden ten aanzien van de juistheid van alle gegevens en zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele fouten op deze website.

 

4.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten zoals vermeld op de website van European Appliances Netherlands vrijblijvend.

 

4.3 Consument dient voordat hij zijn bestelling bevestigt altijd goed te controleren of het juiste Product is geselecteerd. Consument dient bij het maken van de bestelling altijd een juist adres te gebruiken.

 

4.4 Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Consument heeft ingevoerd bij de bestelling, kan European Appliances Netherlands contact met Consument opnemen met behulp van de gegevens die Consument heeft ingevoerd. Als European Appliances Netherlands Consument niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan European Appliances Netherlands ertoe overgaan de bestelling te annuleren.

 

4.5 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten.

 

4.6 Wij zullen u zo snel mogelijk per e-mail verwittigen om de ontvangst van uw bestelling te bevestigen. Deze ontvangstmelding impliceert van de zijde van European Appliances Netherlands geen aanvaarding van de bestelling. Pas wanneer uw bestelling door ons is nagekeken en volledig is bevonden, de aangeboden betalingswijze in orde is en de bestelde goederen beschikbaar worden gesteld, en European Appliances Netherlands niet om andere redenen niet op uw bestelling wenst in te gaan waartoe zij zich het rechtvoorbehoudt, zal uw bestelling door European Appliances Netherlands zijn aanvaard. Zolang dit niet isgebeurd schept de bestelling die u plaatst, geen lastens European Appliances Netherlands afdwingbare rechten. Ingeval uw bestelling geweigerd wordt, zal u daarvan onverwijld op de hoogte worden gebracht. European Appliances Netherlands wijst iedere verantwoordelijkheid af voor eventuele vertragingen of verhinderingen in verband met de mogelijke aanvaarding of weigering van uw bestelling.

 

4.7 Bestellen kan vanaf 18 jaar of ouder.

 

Totstandkoming Overeenkomst telefonische bestellingen

 

4.8 Wanneer u een telefonische bestelling plaatst zullen we u onmiddellijk melden indien het Product niet voorradig is. U hebt dan de keuze of u wilt verdergaan met het plaatsen van uw bestelling. Wanneer u een bestelling via de telefoon plaatst zullen we uw betaling verwerken en u het ordernummer doorgeven. U ontvangt een bevestiging van uw bestelling per e-mail.

 

4.9 We zullen u direct inlichten indien uw betaalgegevens niet goedgekeurd zijn en uvragen om te betalen via een andere aanvaarde methode.

 

5. Prijzen bestellingen betaling

 

5.1 Consument betaalt voor de door middel van bijvoorbeeld de website, de monteur of callcenter bestelde producten dan wel diensten, de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats volgens de op de website van European Appliances Netherlands aangegeven wijze, of via pin bij de monteur, dan wel via bankoverschrijving via het call center.

 

5.2 Alle prijzen van European Appliances Netherlands zoals vermeld op de website of factuur zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld en zijn exclusief verzendings- en verpakkingskosten.

 

5.3 Indien u voor minder dan 20 EUR (incl. BTW) online bij European Appliances Netherlands aankoopt dan zullen wij u verzendings- en verpakkingskosten aanrekenen van 3,00 EUR (incl. BTW). Indien u voor meer dan 20 EUR (incl. BTW) aankoopt op onze website dan zal European Appliances Netherlands geen verpakkings- en verzendingskosten in rekening brengen. Verzendings- en verpakkingskosten voor bestellingen via Callcenter bedragen 7,50 EUR bij bestellingen minder dan 75,00 EUR excl BTW.

 

5.4 European Appliances Netherlands behoudt zich het recht voor te allen tijde haar prijzen te veranderen, met uitzondering van prijzen voor goederen waaromtrent reeds een Overeenkomst met de Consument werd afgesloten.

 

5.5 Indien Consument de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Consument, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Consument na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan European Appliances Netherlands de vordering uit handen geven, in welk geval Consument naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

 

6. Betaling via uw creditcard

 

6.1 Wij controleren uw creditcard wanneer we uw bestelling ontvangen. Indien bi jhet verifiëren van uw creditcard een fout wordt ontdekt, zullen we u dit melden en u vragen of u wilt verdergaan met uw bestelling of wilt annuleren.

 

6.2 European Appliances Netherlands aanvaardt betalingen, via de online shop, van Mastercard en Visa creditcards. Om veiligheidsredenen worden uw betalingsdetails automatisch gecodeerd en beveiligd doorgestuurd wanneer u deze ingeeft. U zult bij elke nieuwe bestelling uw kaartgegevens opnieuw moeten invoeren. U hoeft niet steeds dezelfde kaart te gebruiken.

 

6.3 European Appliances Netherlands past de nodige beveiligingsstandaarden toe in haar webshop, doorge bruik te maken van https-pagina’s (beveiligde en gecodeerde pagina’s).

 

6.4 Wij beseffen het belang van de veiligheid van uw creditcard informatie die u ons via het internet toestuurt. Wij nemen al de nodige veiligheidsmaatregelen om de persoonlijke gegevens van onze Consumenten te beschermen en om deze op een veilige manier te bewaren. Gevoelige informatie die ons online wordt doorgestuurd (zoals creditcardgegevens) wordt gecodeerd en beveiligd naar ons doorgestuurd.

 

6.5 Bovendien is alle toegang tot onze gebruikersinformatie verboden en bevinden onze servers waarop wij persoonlijke informatie bewaren zich in een beveiligde omgeving.

 

6.6 Om nog meer garantie te bieden tegen ongeautoriseerd gebruik van uw creditcard doen wij een extra check op de veiligheidscode die zich boven de magnetische strip bevindt op de achterkant van uw creditcard.

 

7. Levering

 

7.1 Het Product wordt verzonden naar het adres dat de Consument heeft opgegeven bij de bestelling. European Appliances Netherlands zal het door Consument opgegeven adres als juist blijven beschouwen, totdat Consument aan European Appliances Netherlands een nieuw adres heeft meegedeeld.

 

7.2 Het zal doorgaans 2 tot 5 werkdagen duren om de Producten die besteld zijn via de online shop of het Callcenter bij u thuis af te leveren, afhankelijk van de voorradigheid van de Producten. Het betreft hier geschatte leveringstermijnen die nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. European Appliances Netherlands kan de levering binnen deze termijnen niet garanderen. Bij niet tijdige levering dient European Appliances Netherlands schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

 

7.3 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Consument geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Consument redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de Overeenkomst in stand laat.

 

7.4 European Appliances Netherlands levert over het hele Nederlandse grondgebied en gebruikt hierbij het transportmiddel dat het meest geschikt is om de Producten bij u af te leveren. Indien de bestelde Producten beschadigd of verloren raken gedurende het transport, dan dient u onmiddellijk na ontvangst een geschreven klacht in te dienen bij European Appliances Netherlands op het adres genoemd onder paragraaf 1.1 van deze Algemene Voorwaarden. Beschadigde Producten moeten teruggestuurd worden voor het geval European Appliances Netherlands deze moeten onderzoeken. Voor niet-aangekomen leveringen, gelieve 10 werkdagen te wachten voor het geval er zich vertragingen hebben voorgedaan.

 

8. Eigendomsvoorbehoud

 

8.1 De geleverde of geïnstalleerde Producten blijven eigendom van European Appliances Netherlands tot de volledige betaling van de factuur heeft plaatsgevonden. Het risico van verlies of beschadiging van het desbetreffende Product gaat over op Consument bij de inbezitname van de Producten.

 

9. Terugbetalings- en terugzending beleid

 

9.1 Wij gaan voor tevreden Consumenten. Wilt u een accessoire en/of onderhoudsproduct retour sturen? Dit kan binnen 14 dagen na ontvangst van de producten. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

9.2 Bij de uitoefening van uw ontbindingsrecht als genoemd in artikel 9.1 dient u European Appliances Netherlands hiervan op de hoogte te brengen per e-mail (contactcenter_nl@europeanappliances.com), of brief (European Appliances Netherlands NEDERLAND B.V. Princenhagelaan 11, 4813 DA BREDA) of door gebruik te maken van het herroepingsformulier, ook te vinden op de European Appliances Netherlands website. Er zal u dan een autorisatienummer voor terugzending worden toegekend dat u moet vermelden bij het terug te sturen Product.

 

9.3 Zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien dagen na ontbinding en ontvangst van het retour gestuurde product storten wij de door u betaalde bedragen terug.


9.4 De kosten verband houdend met de terugzending van het Product zijn ten laste van de Consument, behalve indien deze het product moest terugzenden door een fout van European Appliances Netherlands.


9.5 Deze voorwaarden hebben geen invloed op onze statutaire rechten.


10.Privacyverklaring


10.1 U kunt met het volste vertrouwen uw aankopen via onze website, monteurs of callcenter doen omdat European Appliances Netherlands zich heeft verplicht tot het beschermen van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van haar Consumenten (zoals naam, adres).U verstrekt dergelijke gegevens aan European Appliances Netherlands om een bestelling te kunnen plaatsen en de goederen op het juiste adres afgeleverd te krijgen.Over de correcte behandeling van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wetgeving voor gegevensbescherming wordt u verzocht onze Privacyverklaring te lezen die u ook op deze website kunt vinden.


11.Aansprakelijkheid


11.1 Met uitzondering van de overige aansprakelijkheidsbepalingen in deze Algemene Voorwaarden, is de totale aansprakelijkheid van European Appliances Netherlands wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat op grond van de desbetreffende Overeenkomst aan Consument in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en / of grove schuld van European Appliances Netherlands of haar ondergeschikten.


11.2 De aansprakelijkheid van European Appliances Netherlands wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Consument European Appliances Netherlands onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en European Appliances Netherlands ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen.

De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat European Appliances Netherlands in staat is adequaat te reageren.


11.3 Consument vrijwaart European Appliances Netherlands voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door Consument van enige verplichting jegens European Appliances Netherlands, al dan niet voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden.


11.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Consument de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij European Appliances Netherlands meldt.


12.Toepasselijk recht en bevoegde rechter


12.1 Op alle overeenkomsten met European Appliances Netherlands is Nederlands recht van toepassing.


12.2 Tenzij anders vermeld worden de Producten op deze website slechts aangeboden aan hen die deze website vanuit Nederland gebruiken.European Appliances Netherlands geeft geen garantie dat de Producten voorgesteld op deze website ook in andere landen gebruikt kunnen worden.Degene die ervoor kiezen deze website via andere landen te gebruiken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving.De lokale wetgeving zal in deze gevallen ook van toepassing zijn.

 

12.3 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Breda.

 

13. Diversen

 

13.1 Waar in deze Algemene Voorwaarden European Appliances Netherlands zich verplicht tot het doen van een schriftelijke mededeling, is European Appliances Netherlands gerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen, zoals, maar niet beperkt tot, een e-mailbericht.

 

13.2 Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de website van European Appliances Netherlands dan wel in offertes, orderbevestigingen en/of andere bescheiden, binden European Appliances Netherlands niet.

 

13.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met European Appliances Netherlands in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de desbetreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door European Appliances Netherlands vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

 

13.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Breda onder nummer 06/73.